WEDSTRIJDREGLEMENT evenement Oostende voor anker

Artikel 1: Algemene presentatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Asteria bvba (hierna de organisator), met maatschappelijke zetel in België, te 4970 Stavelot, Avenue Constant Grandprez, 29, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.952.094, die zijn actiiteit uitoefent onder de naam Ardennes-étape.

De wedstrijd zal uitsluitend toegankelijk zijn voor de bezoekers van ons evenement in Oostende. Hij is geldig van donderdag 23 mei tot uiterlijk zondag 26 mei 2024 om middernacht, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarop de website geen invloed heeft.

Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement, inclusief eventuele latere wijzigingen. Voor zover mogelijk zullen de deelnemers van dergelijke wijzigingen in kennis worden gesteld.

Artikel 2: Wijze van deelname en aanwijzing van de winnaars

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de kandidaat de door Ardennes-étape gestelde vragen beantwoorden en uiterlijk zondag 26 mei om middernacht akkoord gaan met dit reglement.

De winnaar wordt op dinsdag 28 mei 2024 door het team van Ardennes-étape uit de in aanmerking komende kandidaten getrokken. De winnaar wordt binnen 24 uur per e-mail gecontacteerd en moet de aanvaarding binnen 14 kalenderdagen bevestigen. Anders gaat de prijs verloren en blijft deze eigendom van de organisator, die een tweede trekking organiseert.

Artikel 3: Beschrijving van de prijs

De prijs bestaat uit een waardebon ter waarde van € 400 te gebruiken voor de reservering van een Ardennes-étape vakantiehuis op onze website www.ardennes-étape.be. De reservering moet gemaakt worden tussen 28/05/2024 en 31/12/2024, voor een verblijf ten laatste op 31/12/2025. De waarborg moet door de klant worden betaald en zal binnen 15 dagen na het einde van het verblijf worden terugbetaald, mits er geen schade is veroorzaakt tijdens het verblijf.

De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze kan niet worden geruild of ingeruild voor geld. De voucher kan daarom niet worden geruild, verkocht of terugbetaald.

Artikel 4: Wijzigingen in de wedstrijd

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment - en zonder voorafgaande kennisgeving zijn besluit te rechtvaardigen - de wedstrijd inkorten, verlengen, uitstellen of annuleren, en om de toegangsvoorwaarden en/of de voorwaarden voor de uitvoering van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft, zonder dat hij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld of schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid

Aangezien de bepaling van de winnaar uitsluitend op basis van een computerproces plaatsvindt, zijn de deelnemers zich ervan bewust en aanvaarden zij dat de organisator niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele netwerkstoringen, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de hosting van de website.

Artikel 6: Naleving van de privacy

De organisator verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van hun persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens. De organisator zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens op passende en relevante wijze plaatsvindt en beperkt blijft tot de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld in overeenstemming met zijn beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens waarmee u hebt ingestemd. Schade als gevolg van het gebruik van de persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval worden afgewenteld op de organisator, met dien verstande dat hij alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht.

Artikel 7: Bevoegdheid - Toepasselijk recht

Deze regels vallen onder het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de dienst valt onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Luik.

Artikel 8: Klachten

Klachten over deze wedstrijd moeten schriftelijk worden ingediend en binnen 30 werkdagen na afloop van de wedstrijd naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: marketing@ardennes-etape.com