In een oogwenk:
uw tijdelijk reisannulatiecontract Ardennes Étape

 • Welke personen zijn verzekerd?

  De personen die als “begunstigden” opgenomen zijn in de Bijzondere Voorwaarden, in België, Nederland en Groothertogdom gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven. (Art 1.2.2)

 • Welk type kosten is gedekt door uw contract?

  Het contract Ardennes Étape dekt de annulatiekosten en de reiswijzigingskosten met betrekking tot het logement en de vrijetijdsbesteding die u vóór het vertrek aangerekend worden tot 10 000 EUR ATI per persoon en per boeking. (Art 1.1)

 • Wat zijn de gewaarborgde bedragen?

  Het gewaarborgd maximumbedrag bij reisannulatie of reiswijziging wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van uw contract. (Art 2.2 en 3.2)

 • Wat zijn de sterke punten van uw contract?

  Een groot aantal gedekte annulatieredenen, waaronder een gezondheidsprobleem, een ongeval, een sterfgeval, economisch ontslag, weigering van visum, herexamen, enz. (Art 2.3)

  Enkel de boekingen afgesloten via het platform www.ardennes-etape.be zijn gedekt.

 • Wat is de geldigheidsduur van uw contract?

  Uw contract is van kracht gedurende de data die vermeld worden in de Bijzondere Voorwaarden. (Art. 1.4)

 • Waar is uw contract geldig?

  Het contract geldt in België. (Art 1.3)

 • Wat zijn de beperkingen van uw contract?

  Enkel de verblijfs- en vrijetijdsbestedingkosten geboekt via het platform www.ardennes-etape.be zijn gedekt ( 1.4.2°)

  Een verblijf in België is gedekt vanaf 1 overnachting. (Hoofdstuk 4)

  Sommige gebeurtenissen zijn uitgesloten. (Hoofdstuk 4)

 • Hoe bereikt u Europ Assistance?

  In geval van annulatie of wijziging van uw reis, verzoeken wij u zo snel mogelijk Ardennes Étape op de hoogte te brengen van de annulatie of wijziging van uw reis om de annulatie- of wijzigingskosten te beperken. Ardennes Étape zal de aanvraag doorgeven aan de verdeler die u de formulieren zal bezorgen die u moet invullen om de annulatieaanvraag in te dienen

 • Een samenvatting is beschikbaar in het bijgevoegde document.

Deze pagina is louter informatief en dient steeds samen gelezen te worden met de volgende pagina’s waarmee het één ondeelbaar geheel vormt.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN ANNULERING EN VAKANTIEONDERBREKING

 • Art. 1. De toepassingsvoorwaarden van de tijdelijke annulatieverzekering Ardennes Étape

  1.1 Aard van de gedekte kosten van de tijdelijke annulatieverzekering Ardennes Étape

  Enkel de kosten die hieronder vermeld worden zijn gedekt, voor zover deze via het platform Ardennes Étape zijn gebeurd en dit tot een max van 10 000 EUR per persoon en per boeking :

  • 1. De logementskosten, m.a.w. de annulatiekosten of reiswijzigingskosten met betrekking tot de huur van het logement gedurende de duur van de reis, het verblijf of de verplaatsing en die krachtens de contractuele voorwaarden verbonden aan de reis of het verblijf aan de verzekerde aangerekend worden vóór zijn vertrek op reis. Deze kosten omvatten eveneens de optionele kosten die deel uitmaken van de boeking van het logement, zoals de parkingkosten, restaurantkosten (ontbijt / half pension / vol pension), huurkosten van een kluis, internetconnectie, extra bed, transferkosten van en naar het station of de luchthaven, onthaal van een huisdier, enz.
  • 2 De kosten voor vrijetijdsbesteding, m.a.w. de annulatiekosten of reiswijzigingskosten met betrekking tot vrijetijdsbestedingen gedurende de reis of het verblijf van de verzekerde (stages, lessen, wedstrijden, spektakels, evenementen, excursies,…) en die krachtens de contractuele voorwaarden van de geboekte vrijetijdsbestedingen aan de verzekerde aangerekend worden vóór zijn vertrek op reis.

  1.2 Definities

  Indien ze worden gebruikt in de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, hebben de woorden de betekenis die hieronder is gedefinieerd.

  • 1° De Verzekeringsnemer

   De onderschrijver van de overeenkomst, Ardennes Étape.

  • 2° De Verzekerden

   De personen die met naam in de Bijzondere Voorwaarden van de overeenkomst vermeld staan onder de titel “begunstigden”, op voorwaarde dat ze in België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven.

   Voor ieder afzonderlijk huishouden worden ten minste de naam en de contactgegevens van een verantwoordelijke persoon met naam vermeld, evenals het aantal deelnemers voor ieder huishouden voordat de dekking wordt geactiveerd.

   De verzekerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “u”.

  • 3° De Verzekeraar

   Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, Belgisch bijkantoor van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 2, rue Pillet-Will in 75009 Paris, Frankrijk (451 366 405 RCS Paris), erkend onder code 0888 voor de takken 1,9,13,16 en 18 onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Tijdelijke reisannulatieverzekering Ardennes Étape 5

   De verzekeraar zal ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “wij”

  • 4° Woonplaats

   De plaats waar de verzekerde personen zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand als gebruikelijke verblijfplaats. Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot uw privédomein behoort (woning, tuin, park, bijgebouwen, garages, stallen, enz.).

  • 5° Waarborg

   Het geheel van bijstandsprestaties waartoe wij ons contractueel hebben verbonden. Elk bedrag dat in deze overeenkomst vermeld is (gewaarborgde terugbetaling, gewaarborgde tenlasteneming, ...), geldt inclusief alle taksen (ati).

  • 6° Ziekte

   Een plotse en onvoorziene aantasting van de gezondheid van de verzekerde die naar behoren is vastgesteld door een dokter in de geneeskunde, waarvoor medische verzorging vereist is en die een plots en onvoorzienbaar karakter vertoont die elke uitvoering van het afgesloten reiscontract onmogelijk maakt.

  • 7° Lichamelijk ongeval

   Elke aantasting van de fysieke integriteit met een plotse oorzaak buiten de wil van de verzekerde die lichamelijke letsels veroorzaakt, die op onweerlegbare wijze vastgesteld wordt door een erkende dokter in de geneeskunde en die elke verdere uitvoering van het afgesloten reiscontract onmiddellijk onmogelijk maakt.

  • 8° Ontslag om economische redenen

   Onder ontslag om economische redenen verstaat men het ontslag om een reden die verband houdt met de situatie van de onderneming en die dus niets te maken heeft met de werknemer als persoon. Zij moet te wijten zijn aan economische moeilijkheden, technologische wijzigingen of een noodzakelijke reorganisatie van de activiteiten van de onderneming.

  • 9° Partners

   Onder partners verstaat men zowel gehuwde personen die gedomicilieerd zijn in België en onder hetzelfde dak wonen als ongehuwde personen die gedomicilieerd zijn in België en in echtelijke vorm onder hetzelfde dak wonen, met inbegrip van wettelijk samenwonenden.

  • 10° Immobilisatie

   Het resultaat van een aanrijding (botsing tegen een vast of bewegend voorwerp), kanteling, van de weg afraken of brand van het privévoertuig van de verzekerde dat zich al dan niet in het verkeer bevond, met als rechtstreeks gevolg dat het voertuig niet meer kan rijden of dat het besturen ervan een gevaar vormt met betrekking tot de bepalingen van het verkeersreglement.

  • 11° De graad van verwantschap

   De graad van verwantschap wordt bepaald door de lijn te volgen naar het gemeenschappelijke familielid van een verwante en van daar terug te gaan naar de andere verwant.

   bv: twee broers zijn verwanten in de 2e graad

   een oom en neef zijn verwanten in de 3e graad.

  • 12° Schadegeval

   Een schadegeval is een toevallige gebeurtenis waarvoor de waarborg van onderhavige overeenkomst wordt ingeroepen.

  • 13° Terrorisme

   Onder terrorisme wordt verstaan: een actie of dreiging tot actie die clandestien wordt georganiseerd met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, uitgevoerd door een individu of een groep, en die een aanslag is op personen of die de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk vernietigt, hetzij om indruk te maken op de gemeenschap en een klimaat van onzekerheid te creëren of druk uit te oefenen op de overheden, hetzij om het normale functioneren van een dienst of een bedrijf te belemmeren en waarover in de media wordt bericht

  • 14 ° Natuurramp

   Een natuurramp is een hevige gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met verwoestende gevolgen op grote schaal. Natuurrampen zijn gebeurtenissen veroorzaakt door de atmosfeer of de grond die het land treffen, in het bijzonder overstromingen, vloedgolven, orkanen, droogvallen of uitzetting van gronden (extreme droogtes), aardbevingen, aardverschuivingen, vulkanische uitbarstingen, grondverschuivingen, grondverzakkingen. In de zin van onderhavige overeenkomst worden regen- en sneeuwstormen niet beschouwd als natuurrampen.

  • 15° Zware schade aan de woning

   Een schade die de tussenkomst van de openbare hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming, politie) noodzakelijk maakt, ten gevolge van een brand, waterschade, explosie of implosie.

  1.3 Geografisch toepassingsgebied

  De waarborgen zijn van toepassing in België.

  1.4 Duur

  • 1° Duur en einde van de overeenkomst

   Zonder afbreuk te doen aan wat is voorzien in punt 3°, bestaat de overeenkomst vanaf de ondertekening van de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag door de verzekeringsnemer. De overeenkomst wordt onderschreven voor de duur die er door de verzekeringsnemer in wordt vermeld. De duur van de overeenkomst bedraagt in elk geval minder dan 90 dagen. Reizen van 90 dagen of meer kunnen niet gewaarborgd worden door een tijdelijke annulatieverzekering Ardennes Étape

  • 2° Inwerkingtreding van de waarborg

   Zonder afbreuk te doen aan wat is voorzien in 3°, treedt de waarborg in werking op de datum die door de verzekeringsnemer in de Bijzondere Voorwaarden van de overeenkomst of in de verzekeringsaanvraag is vermeld, voor zover de premie ten laatste is betaald op de dag die deze datum voorafgaat. Bij niet-vermelding van de datum, treedt de waarborg in werking om 0 uur op de dag na de dag waarop de premie betaald is. De waarborg eindigt in ieder geval bij de aanvang van de betrokken reis.

   Reizen en verblijven die de verzekerden hebben gereserveerd vóór de onderschrijving van een tijdelijke annulatieverzekering Ardennes Etape en waarvan de vertrekdatum van de reis of aanvangsdatum van het verblijf is voorzien minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van de tijdelijke annulatieverzekering Ardennes Étape zijn niet gedekt.

  • 3° Mogelijkheid tot opzegging

   Als de overeenkomst is onderschreven voor meer dan 29 dagen, heeft de verzekeringsnemer de mogelijkheid de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen binnen 14 dagen na de bevestiging door de verzekeraar van de ontvangst van de verzekeringsaanvraag of de voorafgetekende polis, met onmiddellijke ingang op de dag van de kennisgeving. Wij hebben datzelfde recht binnen dezelfde termijn, onze opzegging gaat in 8 dagen na de kennisgeving.

  1.5 Opzegging

  De overeenkomst kan worden opgezegd:

  • 1° Door elk van beide partijen in gevallen vernoemd in 1.4.1° en 1.4.3°
  • 2° Door de rechthebbenden van de verzekeringsnemer in geval van overlijden, ten laatste binnen 3 maanden en 40 dagen na de dag van het overlijden.
  • 3° Door de verzekeringsnemer:
   • indien wij een gedeelte van de waarborg opzeggen;
   • indien wij weigeren een premievermindering toe te staan binnen een maand vanaf de aanvraag tot vermindering door de verzekeringsnemer, voor zover het risico dat de verzekerde voorvallen zich voordoen tijdens de loop van de overeenkomst op gevoelige en duurzame wijze verminderd is en dat deze korting zou zijn toegestaan indien de vermindering bestaan zou hebben bij de afsluiting van de overeenkomst.

  1.6 Opzeggingsmodaliteiten en datum van inwerkingtreding

  • 1° De opzegging van de overeenkomst wordt uitgevoerd door deurwaardersexploot, per aangetekend schrijven of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
  • 2° Behalve in het geval waarvan sprake in 1.4.3°, treedt de opzegging in werking na verloop van ten vroegste 1 maand vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekend schrijven, vanaf de dag die volgt op de afgifte ervan bij de post.

  1.7 Premies

  • 1° Betaling

   De met taksen en bijdragen verhoogde premie is vooraf betaalbaar op onze aanvraag of op aanvraag van de verzekeringsbemiddelaar die in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld. In overeenstemming met 1.4.2° is de betaling van de premie de voorwaarde voor de inwerkingtreding van de waarborg.

  • 2° Premiekrediet

   In geval van opzegging van het contract om welke reden dan ook of in geval van vermindering van de verzekeringsprestaties, worden de premies die betaald zijn voor de verzekeringsperiode na de datum van inwerkingtreding van de opzegging, of het gedeelte van de premie dat overeenstemt met de vermindering van de prestaties, aan de verzekeringsnemer pro rata terugbetaald binnen de 15 dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging of de vermindering van de prestaties.

  1.8 Verplichtingen van de verzekerde

  U dient ons zo spoedig mogelijk alle nuttige inlichtingen te bezorgen en te antwoorden op de vragen die u worden gesteld om de omstandigheden en de omvang van de gewaarborgde prestaties te bepalen. U dient alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te verminderen.

  U verbindt zich er specifiek toe:

  • Ardennes Étape zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het feit dat u uw reis wilt wijzigen of dat u niet meer op reis kan vertrekken om de één of andere gedekte reden, zodat deze een annulatiefactuur kan opmaken die u ons dient te bezorgen voor de terugbetaling;
  • ons zo snel mogelijk in te lichten over de reden waarom u niet meer op reis kan vertrekken en ons zo snel mogelijk de verklaring te bezorgen die u zullen worden opgestuurd door onze verdeler na een annulatieaanvraag bij Ardennes Étape
  • ons een kopie te bezorgen van de reservering en de factuur van uw reis waarin de algemene voorwaarden van de de reisovereenkomst staan of eender welk document dat de reis kan bewijzen evenals het bewijs van betaling;
  • ons de originele annulatiefactuur te bezorgen die is opgesteld door uw reisagent of reisorganisator;
  • ons alle bewijzen, verklaringen en documenten te bezorgen die de reden van de gedekte annulatie vermelden;
  • de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde prestaties en die in onderhavige overeenkomst zijn vermeld;
  • onze vragen in verband met de verzekerde gebeurtenissen juist te beantwoorden;
  • ons in detail in te lichten over de eventuele andere verzekeringen die hetzelfde voorwerp hebben en dezelfde risico’s dragen als die gedekt zijn door onderhavige overeenkomst;
  • ons de originele bewijsstukken van uw gewaarborgde uitgaven te bezorgen;
  • ons het ontvangstbewijs te bezorgen van uw verklaring van diefstal aan de overheden indien de diefstal aanleiding geeft tot een gewaarborgd schadegeval;
  • ons de oorspronkelijk geplande en geannuleerde reis af te staan;
  • alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om de wijzigings- of annulatiekosten tot een minimum te beperken.

  1.9 Het niet naleven van uw verplichtingen

  Indien u één van de verplichtingen die in 1.8 zijn vermeld niet naleeft, kunnen wij:

  • de verschuldigde prestatie verminderen of onze totale uitgaven van u terugvorderen, ten bedrage van ons nadeel.
  • de verschuldigde prestatie weigeren of de totale som van onze onkosten van u terugvorderen, indien u met bedrieglijk opzet uw verplichtingen niet nagekomen bent.

  1.10 Recht op controle door de verzekeraar

  De verzekerde erkent het recht van de verzekeraar om alle verklaringen van de verzekerde en/of alle documenten voorgelegd door de verzekerde te controleren.

  Wij behouden ons het recht voor een controlearts aan te duiden en de lijst van voorgeschreven medicijnen op te vragen bij medische problemen.

  1.11 Onderschrijving van verschillende verzekeringen bij de verzekeraar

  Indien de verzekeringsnemer verschillende polissen onderschrijft die hetzelfde risico dekken, zullen de voorwaarden van de polis met de hoogste waarborgen van toepassing zijn. De waarborg kan nooit hoger zijn dan het verzekerde bedrag ongeacht het aantal contracten dat de verzekeringsnemer onderschrijft.

 • Art. 2. De waarborg « reiswijziging »

  2.1 Toepassingsgebied van de waarborg

  Binnen de limieten van het maximumbedrag per reis dat in de Bijzondere Voorwaarden gewaarborgd is en overeenkomstig het onderschreven contracttype (zie art. 1.1), verbindt Europ Assistance zich ertoe de door de reisorganisator aangerekende reiswijzigingskosten te dekken zoals voorzien in de contractuele voorwaarden van de reis of het verblijf met betrekking tot de omvorming of wijziging van de gereserveerde reis of het gereserveerd verblijf als gevolg van één van de gedekte gebeurtenissen (zie art. 2.3) en op voorwaarde dat de aard van de kosten gewaarborgd is in het onderschreven contracttype (zia art 1.1) .

  De kosten voor de omvorming of wijziging kunnen de kosten die een annulatie van de reis zou bedragen, niet overschrijden.

  De waarborg is van toepassing in het kader van zowel een privéreis of –verblijf als voor een professionele reis of verblijf

  2.2 De gewaarborgde bedragen

  Europ Assistance betaalt 100% terug van de reiswijzigingskosten die contractueel zijn aangerekend door de organisator van de reis of het verblijf voor de omvorming of de wijziging van de reis of het verblijf, binnen de limieten van het maximumbedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden gewaarborgd is en op voorwaarde dat de aard van de reiswijzigingskosten gewaarborgd is in het onderschreven contracttype (zie art. 1.1).

  2.3 Gedekte gebeurtenissen

  • 1)
   • a) Ziekte, ongeval, overlijden, dringende transplantatie van een orgaan (als donor of ontvanger)
    • Ziekte, ongeval, overlijden, dringende transplantatie van een orgaan (als donor of ontvanger)
    • van de verzekerde;
    • van zijn/haar partner evenals van elk ander familielid dat gewoonlijk onder hetzelfde dak met de verzekerde woont, of van verwanten of aanverwanten van de verzekerde tot en met de 3e graad;
    • van de persoon bij wie de verzekerde gratis in het buitenland ging logeren;
    • van de oppas die op uw minderjarige kinderen zou passen tijdens uw reis;
    • van de oppas die tijdens uw reis op één of meerdere gehandicapte personen zou passen indien deze begunstigde(n) is/zijn van het contract.
   • b) Europ Assistance waarborgt de gevolgen van een chronische of reeds bestaande ziekte of gezondheidstoestand van de Tijdelijke reisannulatieverzekering Ardennes Étape 9 verzekerde indien de behandelende geneesheer verklaart dat de verzekerde medisch in staat was om te reizen, zowel op het ogenblik dat de reis werd geboekt als op het ogenblik dat het contract werd onderschreven, en op de vertrekdatum blijkt dat de verzekerde de reis niet meer kan aanvatten omdat hij/zij een medische behandeling nodig heeft.
  • 2) Indien de verzekerde, om medische redenen, niet de nodige inentingen kan krijgen voor de geplande reis.
  • 3) Medische complicaties of medische problemen onmiddellijk gelinkt aan de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot de 3e graad, met inbegrip van een vroeggeboorte minstens 1 maand vóór de voorziene datum.
  • 4) Zwangerschap van de verzekerde of van de reisgezellin van de verzekerde voor zover de reis voorzien was in de laatste 3 maanden van de zwangerschap en deze zwangerschap niet bekend was toen de reis werd geboekt.
  • 5) Ontslag door de werkgever, om economische reden, van de verzekerde of zijn/haar partner op voorwaarde dat dit ontslag plaatsvindt na de aanvang van de dekking en na boeking van de reis.
  • 6) Onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde en/of zijn/haar partner die langer dan een maand duurt als gevolg van een gedeeltelijke of complete sluiting van het bedrijf waar de verzekerde en/of zijn/haar partner werknemer waren op voorwaarde dat dit plaatsheeft na de aanvang van de dekking en na de boeking van de reis.
  • 7) Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen van de verzekerde wegens ziekte, ongeval of overlijden van de collega die de verzekerde had moeten vervangen tijdens de reis. De verzekerde moet een attest van de werkgever overhandigen dat bewijst dat de vervanger was aangeduid vóór de datum waarop de reis werd geboekt, evenals een medisch attest van werkonbekwaamheid of, desgevallend, een overlijdensattest voor de vervanger op het werk.
  • 8) De noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde en/of zijn/haar partner die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent als gevolg van de niet-beschikbaarheid van de persoon die de verzekerde had moeten vervangen en die vóór het boeken van de reis was aangeduid, wegens ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde moet een medisch attest of een overlijdensattest overhandigen van de vervanger en bewijzen dat de vervanger was aangeduid vóór de datum waarop de reis werd geboekt.
  • 9) De verplichte aanwezigheid van de verzekerde en/of zijn/haar partner wegens een nieuwe arbeidsovereenkomst voor een duur van minstens 3 opeenvolgende maanden, voor zover deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de reis. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet getekend zijn na de aanvang van de dekking en na de datum waarop de reis werd geboekt.
  • 10) De mutatie om beroepsredenen van de verzekerde, waarvoor de verhuizing van de verzekerde vereist is, op voorwaarde dat die plaatsheeft na de inwerkingtreding van de dekking en na de boeking van de reis, waardoor de reis onmogelijk wordt. U dient ons een bewijs van verandering van domicilie voor te leggen dat door de gemeentelijke overheden is goedgekeurd, evenals een mutatieattest van de werkgever.
  • 11) Het faillissement van uw bedrijf.
   U dient ons het bewijs te leveren van het faillissement van uw bedrijf
  • 12) De oproeping van de verzekerde en/of zijn/haar partner:
   • voor humanitaire hulp of een militaire missie;
   • als getuige of jurylid voor een rechtbank;
   • voor het vervullen van rechtshandelingen voor officiële instellingen bij de adoptie van een kind.
  • 13) Het herexamen dat de verzekerde moet afleggen op het einde van het schooljaar of academiejaar, dat niet kan worden uitgesteld en dat de verzekerde moet afleggen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de datum van terugkeer van de reis.
  • 14) De echtscheiding van de verzekerde, indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en op vooregging van een officieel document.
  • 15) De feitelijke scheiding van de verzekerde. Eén van de partners moet een officieel document van verandering van domicilie voorleggen dat dateert van na de boeking van de reis.
  • 16) Aanzienlijke materiële schade (meer dan 2 500 EUR) aan de woning, de tweede verblijfplaats of de beroepslokalen, eigendom van of gehuurd door de verzekerde en/of zijn/haar partner, die zich voordoet binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum van de reis. De schade moet zijn veroorzaakt door brand, een ontploffing, waterschade, diefstal of poging tot diefstal. U dient ons het expertiseverslag en/of een factuur voor herstelling voor te leggen. Tijdelijke reisannulatieverzekering Ardennes Étape 10
  • 17) De home- of car-jacking van het voertuig dat aan de verzekerde toebehoort en die zich voordoet in de week vóór de vertrekdatum. U dient ons een kopie van het proces-verbaal van de politie voor te leggen.
  • 18) Het totale verlies of de totale immobilisatie van het privévoertuig dat aan de verzekerde en/of zijn/haar partner toebehoort, ten gevolge van een verkeersongeval, diefstal of brand tijdens de week vóór de vertrekdatum. Voor de diefstal dient u ons een kopie van het proces-verbaal van de politie voor te leggen. Voor het ongeval en de brand dient u ons een bewijs van de schade voor te leggen (verklaring van de politie, van uw verzekeraar, ...). De waarborg geldt echter niet voor motorpech.
  • 19) Het niet plaatsvinden van de inscheping voorzien in het reiscontract in België of in een buurland (Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk) als gevolg van een totale immobilisatie op de vertrekdatum van elk voertuig dat de verzekerde en/of zijn/haar partner vervoert door een verkeersongeval op weg naar de plaats van inscheping (station, haven, luchthaven). De waarborg wordt uitgebreid tot elke vertraging veroorzaakt door een defect aan het betrokken voertuig op de vertrekdatum, op voorwaarde dat een conform verklaard attest of een factuur van een bijstandsorganisatie of een pechverhelpingsbedrijf wordt voorgelegd. Indien de gebeurtenis die aan de basis ligt van de immobilisatie echter minder dan één uur vóór de voorziene inscheping plaatsvindt, komt zij niet in aanmerking voor de toepassing van deze waarborg.
  • 20) De weigering door de autoriteiten van het land van bestemming om een visum af te leveren voor de verzekerde, zijn/haar partner of een verwant in de 2e graad die met de verzekerde meereist, voor zover de weigering niet het gevolg is van een laattijdige aanvraag door de verzekerde.
  • 21) De diefstal in de 7 dagen vóór de vertrekdatum van het voor de reis noodzakelijke visum of paspoort van de verzekerde, zijn/haar partner of een verwant in de 2e graad die met de verzekerde meereist. U dient ons een kopie te bezorgen van de verklaring van diefstal bij de overheden.
  • 22) Het overlijden van uw hond, kat of paard in de 7 dagen vóór de vertrekdatum
   U dient ons volgende documenten voor te leggen:
   • een overlijdensverklaring van de dierenarts;
   • een verklaring van goede gezondheid van uw dier op de dag dat u de reis heeft geboekt;
   • een document dat bewijst dat het dier u toebehoort
  • 23) De onverwachte uitzetting uit het huis dat de verzekerde huurt voor zover de opzegging van de huur niet kenbaar was gemaakt op het moment dat de reis werd geboekt. De feitelijke uitzetting moet plaatsvinden binnen de 30 dagen vóór de voorziene vertrekdatum. U dient ons een kopie van de opzegging van de huur, opgesteld door de eigenaar, over te maken.
  • 24) De onverwachte uitzetting uit het rustoord van een verwant tot de 2e graad voor zover deze niet kenbaar was op het moment dat de reis werd geboekt. De feitelijke uitzetting moet plaatsvinden binnen de 30 dagen vóór de voorziene vertrekdatum. U dient ons een geschreven attest van de directeur van het rustoord over te maken.
  • 25) Het weglopen, de kidnapping, de ontvoering of de verdwijning van:
   • de verzekerde;
   • zijn/haar partner evenals elk familielid dat gewoonlijk onder hetzelfde dak woont, of zijn/haar ouders of verwanten tot en met de 2e graad.

   U moet ons een kopie bezorgen van de verklaring aan de bevoegde overheden.

  • 26) De annulatie van de huwelijksreis als gevolg van de annulatie van de burgerlijke huwelijksplechtigheid van de verzekerde. U dient ons een annulatieverklaring te bezorgen, opgesteld door de gemeentelijke overheden waar de huwelijksplechtigheid zou zijn voltrokken.
  • 27) De annulatie door een persoon die op dezelfde bestelbon voor de reis vermeld staat en die vergoed wordt door dezelfde reisannulatieverzekering of door een andere reisannulatieverzekering op basis van een in het afgesloten contract verzekerde gebeurtenis.
  • 28) De annulatie van een reisgezel die samen met de verzekerde vermeld staat op de bestelbon van de reis als gevolg van een in dit contract verzekerde gebeurtenis, waardoor de verzekerde alleen moet reizen of met één enkele andere reisgezel die ook vermeld staat op de bestelbon van de reis.
 • Art. 3. De waarborg “annulatie van de reis”

  3.1 Toepassingsgebied van de waarborg

  Binnen de limieten van het maximumbedrag per reis of verblijf dat in de Bijzondere Voorwaarden gewaarborgd is en overeenkomstig het onderschreven contracttype (zie art. 1.1), verbindt Europ Assistance zich ertoe de door de reisorganisator aangerekende annulatiekosten te dekken zoals voorzien in de contractuele voorwaarden van de reis of het verblijf, met betrekking tot de annulatie van de gereserveerde reis of het verblijf als gevolg van één van de gedekte gebeurtenissen (zie art. 2.3) en op voorwaarde dat de aard van de kosten gewaarborgd is in het onderschreven contracttype (zie art. 1.1) en voor zover de beslissing om te annuleren niet genomen werd door de partij bij wie de boeking heeft plaatsgevonden.

  De waarborg is van toepassing in het kader van zowel een privéreis of –verblijf als voor een professionele reis of verblijf.

  3.2 Gewaarborgde bedragen

  Europ Assistance betaalt 100 % terug van de annulatiekosten die contractueel zijn aangerekend door de organisator van de reis of het verblijf voor de annulatie van de reis of het verblijf, binnen de limieten van het maximumbedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden gewaarborgd is en op voorwaarde dat de aard van de annulatiekosten gewaarborgd is in het onderschreven contracttype (zie art. 1.1). De terugbetaling wordt berekend volgens en beperkt zich tot het aandeel van elke verzekerde in de prijs van de reis of het verblijf, ongeacht het aantal bij Europ Assistance afgesloten contracten. De prijs van de reis of het verblijf die op de factuur of op het aan de verzekerde op het moment van de boeking afgegeven contract vermeld staat, zal het maximale bedrag van de schadevergoeding zijn voor zover deze 10 000 EUR per persoon en per boeking niet overschrijdt.

  3.3 Gedekte gebeurtenissen

  De gedekte gebeurtenissen zijn identiek aan degene die recht geven op waarborg in « reiswijziging » Zie 2.3.

 • Art. 4. De uitsluitingen Ardennes Étape

  De uitsluitingen zijn van toepassing zowel voor de verzekerde als voor de personen van wie de gezondheidstoestand aan de oorsprong ligt van de vraag om tussenkomst.

  Elke reis of verblijf van een duur van minder dan 1 overnachting in België is steeds uitgesloten.

  Zijn steeds uitgesloten: schade, ziekte, gezondheidstoestand, ongeval of overlijden als gevolg van:

  • a) voorafbestaande ziektes in terminaal of zeer gevorderd stadium van personen die niet door het contract verzekerd zijn op het ogenblik van de boeking van de reis of op het ogenblik van onderschrijving van de tijdelijke annulatieverzekering;
  • b) aandoeningen of gebeurtenissen die een gevolg zijn van (1) het gebruik van alcohol, voor zover het alcoholgehalte in het bloed van de betrokkene 1,2 gram/liter bloed overstijgt, zonder dat het gebruik van alcohol de enige oorzaak van de aandoening of gebeurtenis moet zijn, of (2) van een acuut of chronisch gebruik van drugs of elke andere stof die niet voorgeschreven werd door een geneesheer en die het gedrag wijzigt;
  • c) een ongeval veroorzaakt door het feit dat de bestuurder in staat van dronkenschap verkeerde of onder de invloed van drugs of verdovende middelen was en waarbij de persoon die de reden is van de aanvraag tot tussenkomst inzittende of Tijdelijke reisannulatieverzekering Ardennes Étape 12 reisgezel was;
  • d) een vrijwillige ingreep in een zwangerschap;
  • e) een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een vloedgolf, een overstroming of een andere natuurramp;
  • f) terroristische aanslagen, oorlogen, opstanden, oproer, stakingen;
  • g) incidenten of ongevallen tijdens een motorwedstrijd (koers, rally, competitie, langeafstandsrit, …) indien aanwezig als deelnemer of als helper van een deelnemer;
  • h) thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen die het resultaat zijn van een wijziging in de atoomdeeltjes of stralingen van radio-isotopen;
  • i) het financieel onvermogen;
  • j) vertragingen veroorzaakt door weerkerende en voorspelbare verkeersproblemen;
  • k) elke reden die aanleiding geeft tot annulatie of wijziging en die gekend was op het ogenblik dat de reis werd geboekt of dat het verzekeringscontract werd afgesloten, met uitzondering van de bepalingen van artikel 2.3.1 b) en van artikel 4 a);
  • l) gebeurtenissen die plaatsvinden buiten de geldigheidsdata van het contract;

  en elke gebeurtenis die niet uitdrukkelijk en formeel vermeld is in onderhavige overeenkomst.

 • Art. 5. Juridisch kader

  5.1 Subrogatie

  De verzekeraar treedt in uw rechten en rechtsvorderingen, tegen elke derde en dit ten belope van het bedrag van zijn uitgaven. Behalve in geval van kwaad opzet hebben wij geen verhaal op uw descendenten, ascendenten, partner, aanverwanten in rechte lijn, personen die met u onder één dak wonen, uw gasten en de leden van uw huispersoneel. Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid werkelijk gedekt is door een verzekeringscontract.

  5.2 Verjaring

  Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren 3 jaar na de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf.

  5.3 Rechtsmacht

  Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend door de bevoegde Belgische rechtbanken beslecht.

  5.4 Contractwet

  Onderhavig contract valt onder de wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen.

  5.5 Klachten

  Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst kan worden gericht aan:

  • Europ Assistance Belgium ter attentie van de Complaints Officer, Kantersteen 47 te 1000 Brussel (complaints@europassistance.be) – Tel.: 02/541.90.48 van maandag tot donderdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u, of
  • De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (info@ombudsman-insurance.be), onverminderd de mogelijkheid voor de Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.

  5.6 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  Europ Assistance verwerkt uw gegevens in overeenstemming met nationale en Europese verordeningen en richtlijnen. U kunt alle informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens terugvinden in onze privacyverklaring. Deze kunt U terugvinden op www.europ-assistance.be/privacy . Deze Privacyverklaring bevat onder andere volgende informatie:

  • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO);
  • De doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • De gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • De derden die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen;
  • De duurtijd van opslag van uw persoonsgegevens;
  • De beschrijving van uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens;
  • De mogelijkheid om een klacht in te dienen m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens.

  5.7 Fraude

  Elke vorm van fraude vanwege de verzekerde in het opmaken van de aangifte of bij het invullen van de vragenlijsten heeft tot gevolg dat de verzekerde al zijn rechten ten opzichte van de verzekeraar verliest. Elk document moet dus volledig en nauwgezet worden ingevuld. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de frauderende verzekerde te laten vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.

  * Europ Assistance Belgium
  BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, Belgisch bijkantoor van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 2, rue Pillet-Will in 75009 Paris, Frankrijk (451 366 405 RCS Paris), erkend onder code 0888 voor de takken 1,9,13,16 en 18 onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
  Tel.: 32.2.533.75.75
  E-mail: admin@europ-assistance.be
  Fax: 32.2.533.78.07

  Verantwoordelijke uitgever: J. van Heel, Kantersteen 47, 1000 Brussel.
  AV TIJDELIJKE ANNULATIEVERZEKERING ARDENNES ETAPE – 01-2024