1. Algemene informatie

Door het gebruik van deze internetsite, verklaart de gebruiker zich akkoord met de voorwaarden en algemene bepalingen van Ardennes-étape. Ardennes-étape behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging de gebruiksvoorwaarden en de algemene bepalingen die deze internetsite regelen te wijzigen.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze internetsite is bestemd voor persoonlijke doeleinden, en niet voor handelsdoeleinden. Het is de gebruiker verboden informatie, foto's, logo's, pictogrammen, producten, diensten of software die hij geheel of gedeeltelijk vanaf deze internetsite heeft verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, te publiceren, te herhalen, af te staan onder licentie, te verkopen of over te dragen, of afgeleide producten te creëren vanaf bovenvermelde elementen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Ardennes-étape.

3. Onrechtmatig of verboden gebruik

De gebruiker verbindt er zich toe deze internetsite niet te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of voor handelingen die door de gebruiksvoorwaarden en de algemene bepalingen worden verboden. Inzonderlijk is het verboden zich op een onrechtmatige manier toegang te verschaffen tot het geheel of een deel van deze internetsite, deze te pirateren, te kraken of virussen te uploaden.

4. Auteursrechten

Alle elementen van deze site worden beschermd door de auteursrechten van ASTERIA bvba. Copyright © 2001-2010 ASTERIA. Alle rechten voorbehouden. Ardennes-étape® is een handelsbenaming van ASTERIA bvba. Andere hier vermelde product- of vennootschapsnamen zijn mogelijk handelsbenamingen van hun respectievelijke eigenaars.

5. Uitsluiting van verantwoordelijkheid

De informatie, de producten of de diensten van deze internetsite kunnen technische fouten of typfouten bevatten. Ardennes-étape kan ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan deze internetsite aanbrengen. Ardennes-étape kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade in de meeste brede betekenis die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze internetsite, en inzonderlijk de schade veroorzaakt door een verlies, door het gebruik van gegevens of door een inkomstenderving die het gevolg is van of betreffende het gebruik of de werking van deze internetsite, van het tijdverlies betreffende het gebruik van deze internetsite of de onmogelijkheid hem te gebruiken. Indien U niet instemt met onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige mogelijkheid van verhaal erin deze internetsite niet meer te gebruiken.

6. Bescherming van de privacy en veiligheid

Ardennes-étape verbindt er zich toe in alle opzichten de wetgevingen en reglementen over de persoonsgegevens na te leven.

7. Reserveringen

In geval van reservering van een vakantiehuis, sluit de gebruiker een overeenkomst af met ASTERIA bvba, waarvan u hier de algemene verkoopsvoorwaarden vindt.

8. Geschillen

8.1. Onderhavige gebruiksvoorwaarden worden bestuurd door de wetten van het Belgische volk en de Europese richtlijnen.

8.2. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Verviers bevoegd.
Mocht eender welke bepaling van onderhavige overeenkomst nietig of niet toepasbaar vanwege de geldende wetgeving worden verklaard, dan zal deze nietige of niet toepasbare bepaling worden vervangen door een geldige en toepasbare verklaring, waarvan de inhoud zo veel mogelijk zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bepaling, en al de andere bepalingen zullen van toepassing blijven. Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden en van elke elektronisch verstuurde verwittiging zal aanvaard worden in elke juridische of administratieve procedure voortspruitend uit of betreffende deze gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die opgesteld en bewaard worden in gedrukte vorm.